Del ne Pah Aktakuza e ndryshuar e Thacit dhe te tjereve…


Del ne Pah Aktakuza e ndryshuar e Thacit dhe te tjereve…

Gjy’ qtari i Procedurës P’ araprake të Gj’ ykatës Speciale, Nicolas Guil’ lou, ka m’ iratua’ r kërkesën e P’ rok’ urorisë Speciale të Hagës për amandamentimin e aktakuzës së konfirm’ uar ndaj Hashim Thaçit d’ he të tjerëve.
Prokuroria Speciale ka kërkuar që nga aktakuza të hiqen pretendimet për KRlME në qytetin e Ferizajt.

“Pr’ okuroria Speciale kërkon leje për të ndrys’ huar ak’ takuzën e Kon’ firmuar, që të hiqen preten’ dimet për KRlME të kryera kundër të paktën një VlKTlME ndërmjet rreth [Red’ aktuar] 1999 n’ ë një shtëpi ose rreth Ferizajt. Pr’ okuror’ ia Speciale e Hagës shpj’ egon se ka vendosur të mos mbështet në provat e [Redaktuar] dhe se konsideron se ka tani nuk prova të pamj’aftueshme për të vërtetuar pretendimet e Ferizajt”, thuhet në dokumentin e publikuar në faqen e Dhomave të Specializuara.

Gjy’ qtari i Proce’ durës Paraprake k’ a miratuar kërkesën e Prokurori’ së së Hagës dhe ka urd’ hërua ‘ të njëjtit që të tërheqin pre’ tendimet e cekura rreth një krimi të pretenduar në Ferizaj.

“A’ ktakuz’ a e k’ onfirmuar e Ndryshuar do të ngrihet deri të premten, 3’0 shtator 2022”, thuhet në vendim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *